0

Canon ADV 5035-51

● ความเร็ว     35-51 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง      38 Seconds or Less ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.1 Seconds or Less ● ขนาดกระดาษ      A5 – A3 ● ความละเอียด     600 x [...]

0

Bizhub 552

● ความเร็ว     55 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง      30 sec. or les ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.8 sec. or less ● ขนาดกระดาษ      A5 – A3 ● ความละเอียด     copy 600 x 600dpi     [...]

0

Canon ADV 6065

● ความเร็ว     65 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง      38 Seconds or Less ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.1 Seconds or Less ● ขนาดกระดาษ      A5 – A3 ● ความละเอียด     600 x [...]

0

Bizhub 654

● ความเร็ว     65 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง      45 sec. or les ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.8 sec. or less ● ขนาดกระดาษ      A5 – A3 ● ความละเอียด     copy 600 x 600dpi     [...]

0

Sharp MX-M503N

● ความเร็ว     50 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง      20 วินาที ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.8 วินาที ● ขนาดกระดาษ      A5 – A3 ● ความละเอียด     copy 600x600 dpi    print [...]

0

Xerox 4112

● ความเร็ว     110 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.8 วินาที ● ขนาดกระดาษ      A5 – A3 ● ความละเอียด     copy 1200 x 1200 dpi     print 2400 x 2400 [...]

0

Xerox D95/D125

● ความเร็ว      95 - 125 แผ่น/นาที ● เวลาอุ่นเครื่อง      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      น้อยกว่า 4.2 วินาที ● ขนาดกระดาษ      A5 - A3 ● ความละเอียด     [...]

0

Canon IRADV 4045

● ความเร็ว      45 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      3.8 วินาที ● ขนาดกระดาษ      A5 – A3 ● ความละเอียด     copy 600 x 600 dpi     print 1200 × 1200 [...]

0

Xerox WC7125 (color)

● ความเร็ว      สี 25 แผ่นต่อนาที และขาวดำ 25 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      สี 8.1 วินาที  และขาวดำ 6.5 วินาที ● ขนาดกระดาษ      A5 – SRA3 ● [...]

0

Xerox WC7535 (color)

● ความเร็ว      สี 35 แผ่นต่อนาที และขาวดำ 35 แผ่นต่อนาที ● เวลาอุ่นเครื่อง ● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      สี 6.4 วินาที (A4) และขาวดำ 5 วินาที (A4 ● ขนาดกระดาษ      A5 – SRA3 ● [...]

page 1 of 3