Xerox WC5335

● ความเร็ว      35 แผ่น/นาที

● เวลาอุ่นเครื่อง      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● เวลาการถ่ายเอกสารแผ่นแรก      น้อยกว่า 25 วินาที

● ขนาดกระดาษ      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● ความละเอียด     600 x 600dpi

● อัตราย่อ-ขยาย      25% ถึง 400% เพิ่มลดครั้งละ 1%

● ช่องบรรจุกระดาษ      ติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

● หน่วยความจำ      1 GB standard